Онлайн-консультант. Кадровик
Фільтр
Всі
+- Прийняття на роботу
+- Оформлення прийняття
Особи з інвалідністю
Іноземця
ФОП
Неповнолітнього працівника
На сезонну роботу
З виконанням роботи на дому
Інші
+- Трудовий договір
Контракт
Строковий
Безстроковий
Випробування
Працівники освіти
Сумісництво
Практика
Стажування
Назва посад
Загальні питання
+- Робочий час
Тривалість робочого часу
Облік робочого часу
Табель обліку використання робочого часу
Надурочні години
Перенесення робочих днів
Час відпочинку
Простій на підприємстві
Загальні питання
+- Відпустки
+- Щорічні відпустки
Основна відпустка
Додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці
Додаткова відпустка за особливий характер праці
Інші додаткові відпустки
+- Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку
Основну
Додаткову
Тривалість відпустки, поділ на частини, перенесення та відкликання з відпустки
Графік відпусток
Оплата і компенсація відпусток
+- Відпустки без збереження заробітної плати
Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін
Відпустка потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи
Додаткові відпустки
+- Соціальні відпустки
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
Загальні питання
+- Відрядження
Витрати на відрядження
Оформлення відряджень
Загальні питання
+- Військовий облік
Загальні питання
+- Гарантії і компенсації
Для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків
Для працівників, обраних на виборні посади
Для донорів
Для інших категорій працівників
Загальні питання
+- Державна служба
Прийняття. проходження
Припинення державної служби
Робота в органах місцевого самоврядування
Загальні питання
+- Підстави припинення трудового договору
Загальні питання
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Розірвання трудового договору з обопільної згоди
Розірвання строкового трудового договору
Вихідна допомога
Масове звільнення
Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
+- Звітність
Кадрова звітність
Загальні питання
+- Перевірки
Аудит
Державна перевірка
+- Матеріальна відповідальність
Види матеріальної відповідальності
Договори матеріальної відповідальності
Інвентаризація
Шкода, заподіяна працівниками
Загальні питання
+- Кадрова документація
Штатний розпис
Накази
Захист персональних даних
+- Облікові документи з персоналу
Особова картка працівника
Особова справа
Особовий листок з обліку кадрів
Архів
Номенклатура справ
+- Оплата праці
Форми оплати праці
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Мінімальна заробітна плата
Індексація заробітної плати
Строки виплати
Загальні питання
+- Охорона праці
Інструктажі
Атестація робочих місць за умовами праці
Медогляд
Загальні питання
+- Пенсійне забезпечення
+- Трудові пенсії
Пенсія за віком
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника
Пенсія за вислугу років
Пенсія за віком на пільгових умовах (за роботу із шкідливими і важкими умовами праці)
Пенсія по інвалідності
Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії
Перерахунок пенсії
Загальні питання
+- Переведення
Виконання обов`язків
Переведення на іншу роботу. зміна істотних умов праці
Переведення на легшу роботу
Переміщення на іншу роботу
Суміщення
Атестація працівників. кваліфікаційні розряди
Загальні питання
+- Пільги
Вислуга років
Наукові ступені і вчені звання
Особи, потерпілі від аварії на ЧАЕС
Загальні питання
+- Соціальне страхування
Комісія з соціального страхування
Тимчасова непрацездатність. вагітність та пологи
Новорічні подарунки
Путівки на санаторно-курортне лікування
Соціальні гарантії та допомоги
Загальні питання
+- Трудова дисципліна
Колективний договір
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Статути, положення, методики
Положення про структурні підрозділи
Посадові інструкції. кваліфікаційні характеристики
Первинна профспілкова організація
Заохочення
Стягнення
Доступ до інформації
Загальні питання
+- Трудова книжка
Заповнення
Внесення виправлень
Вкладиш
Дублікат
Загальні питання
+- Трудові спори
Судова практика
Загальні питання
+- Профорієнтація
Класифікатор професій
ДКХП
+- Трудовий кодекс україни
Проект трудового кодексу
Обговорення новацій трудового кодексу
Роз'яснення новацій
Захист персональних даних
Управління персоналом
Назва: Щодо порядку погодження відповідального працівника з питань фінансового моніторингу
Редакція:

gerb

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.06.2020 р. N 25-0014/29458

 

Банкам України
Незалежній асоціації банків України

Щодо порядку погодження відповідального працівника з питань фінансового моніторингу

Відповідно до вимог частини другої статті 9 Закону України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" призначення та звільнення відповідальних працівників банків, філій іноземних банків здійснюються за погодженням з Національним банком України.

Постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 N 65 затверджено Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі - Положення N 65), пунктом 77 розділу V якого передбачено, що відповідальний працівник банку з питань фінансового моніторингу може бути призначений за двома моделями:

1) на рівні члена правління банку, який є керівником окремого підрозділу із ПВК/ФТ 1 або якому такий підрозділ підпорядковується;

2) на рівні керівника окремого підрозділу із ПВК/ФТ (далі - відповідальний працівник банку - керівник підрозділу).

____________
1 окремий структурний підрозділ з запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Процес погодження Національним банком України кандидатури відповідального працівника банку з питань фінансового моніторингу здійснюється, зокрема, на підставі поданого банком пакету документів.

Звертаємо увагу, що пакети документів для погодження відповідального працівника банку, що призначений як на рівні члена правління банку, так і на рівні керівника підрозділу із ПВК/ФТ, мають подаватися банками до Департаменту ліцензування Національного банку України.

Вимоги до складу пакетів документів з огляду на обрану банком модель містяться у пункті 95 розділу V (для відповідального працівника банку - члена правління) та пункті 96 розділу V (для відповідального працівника банку - керівника підрозділу) Положення N 65.

Вимоги до форми документів встановлені пунктами 97 та 98 розділу V Положення N 65.

Також згідно з пунктом 100 розділу V Положення N 65 до документів, які подаються на погодження відповідального працівника банку, застосовуються загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку України, а також вимоги до загального порядку та строків їх розгляду, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування банків, а саме Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 N 149 (далі - Положення про ліцензування).

Звертаємо увагу, що загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку України, зокрема, у випадку здійснення погоджувальних процедур, встановлені розділом 2 глави I Положення про ліцензування.

При цьому пунктом 21 розділу 2 глави I Положення про ліцензування встановлено, що документи подаються до Національного банку України на паперових носіях, а також у вигляді електронних копій.

Звертаємо увагу, що анкети відповідального працівника банку подаються на цифрових носіях або надсилаються до Національного банку засобами електронної пошти у форматі xlsx за формою, затвердженою Національним банком України.

Форми для заповнення анкети керівника, що подається до Національного банку відповідно до Положення про ліцензування, та анкети відповідального працівника банку (додаток 29 до Положення N 65) розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку 2.

____________
2 Алгоритм переходу між сторінками на офіційному Інтернет-представництві Національного банку України: Титульна сторінка > Вкладка "Нагляд" > Вкладка "Ліцензування банків" > Вкладка "Форми документів з ліцензування банків". Доступ до електронних форм анкет можна отримати за посиланням https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/licbank-form

Також зазначаємо, що інформацію відповідно до вимог пункту 102 розділу V Положення N 65 щодо обрання/призначення відповідального працівника банку, припинення його повноважень або звільнення, покладення виконання обов'язків відповідального працівника банку на іншу особу надається банками у встановлені строки одночасно на адресу Департаменту ліцензування та Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

Форма надання інформації розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку 3.

____________
3 Алгоритм переходу між сторінками на офіційному Інтернет-представництві Національного банку України: Титульна сторінка > Вкладка "Нагляд" > Вкладка "Ліцензування банків" > Вкладка "Форми документів з ліцензування банків" > Вкладка "9. Повідомлення про керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту і ключових осіб банку". Доступ до електронних форм анкет можна отримати за посиланням https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/licbank-form

Принагідно наголошуємо, що банк попередньо, до подання документів для погодження відповідального працівника банку до Національного банку України, має перевірити обрану кандидатуру на відповідність вимогам законодавства України з питань фінансового моніторингу.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. Береза